Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego w Małej Słońcy znajdujący się przy ul. Długiej 1 w Małej Słońcy.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Szkoły możliwy jest pod adresem e‐mail: auditor@auditorsecurity.pl oraz pod numerem telefonu: 696 011 969
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 2 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkoła Mała Słońca

Plan Rzeczowo- Finansowy ZFŚS

Szkoła Mała Słońca