Zmiany w Szkolnym Systemie Oceniania

 1. Zmiana z dnia 30 sierpnia 2016 roku paragraf 14
  załącznik nr 10

do uchwały nr 09/08/15 z 31 sierpnia 2015roku

RP ZKPiP w Małej Słońcy

 

Szkoła Podstawowa w Małej Słońcy

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

(TEKST JEDNOLITY STAN NA 01 WRZEŚNIA 2015 ROKU)

 

OPRACOWANO NA PODSTAWIE

Ustawy z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.357)

Ustawy z 07 września 1991 r. o systemie oświaty

(tekst jedn.:Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843)

ZATWIERDZONY NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ

w dniu: 31 sierpnia 2015 roku

 

ZAOPINIOWANY PRZEZ RADĘ RODZICÓW

w dniu: września 2015 roku

 

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 • 1. Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

 

1.1. Ocenianiu podlegają:

 • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • zachowanie ucznia.

1.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

1.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

1 .4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacjio tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

1.5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania
 • ocenianie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i formach przedstawionych w dalszej części WSO,
 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych
 • ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 

 

1.6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

1.7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

 

1.8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

 

1.9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołe na rzecz kultury fizycznej.

 

 

 • 2. Jawność oceniania

2.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

Termin przekazania informacji do końca września danego roku szkolnego. Sposób przekazania, odczytanie informacji na zajęciach edukacyjnych (godzinach wychowawczych), udostępnienie opracowań pisemnych na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w czasie dyżuru nauczyciela przeznaczonego na kontakty z interesantami (konsultacje z rodzicami)

Opracowania pisemne dostępne są także dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w bibliotece szkolnej.

 

2.2. Wychowawca oddziału w analogiczny sposób i terminach informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

2.3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom)
2.5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły w obecności nauczyciela, pedagoga, lub dyrektora. W uzasadnionych przypadkach rodzice mogą otrzymać potwierdzone ksera tych dokumentów.

2.6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją w formie ustnej lub pisemnej.

 • 3. Dostosowanie wymagań.

 

3.1.Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

 

3.2.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej ,wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 

3.3.Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków

§ 4. Klasyfikacja, tryb oceniania i skala ocen

 

 

4.1.Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

 • bieżące,
 • śródroczne i roczne,
 • końcowe

4.2. Pierwszy etap edukacyjny – klasy I – III

4.2.1.Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzi kartę szkolnych osiągnięć ucznia, którą uzupełnia co 2 miesiące. Karta osiągnięć ucznia znajduje się w dzienniku klasowym.

4.2.2.Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Nauczyciel na podstawie karty osiągnięć ucznia konstruuje klasyfikacyjną ocenę śródroczną. Jest to opisowa ocena w formie karty w której zaznacza się osiągnięcia ucznia z poszczególnych edukacji oraz z zachowania. Ksero karty nauczyciel zajęć przekazuje do sekretariatu i umieszcza w odrębnym segregatorze.

 

4.2.3.Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych , uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

Roczną ocenę klasyfikacyjną zajęć edukacyjnych stanowi ocena opisowa przedstawiona jako opinia. Ksero oceny wkleja się do dziennika klasowego w miejscu przeznaczonym na ocenę roczną.

 

4.2.4. Ocena z religii (etyki) jest wystawiana według skali ocen przyjętej dla drugiego etapu edukacyjnego. Oceny z religii (etyki) nie włącza się do treści oceny opisowej edukacji wczesnoszkolnej.

 

4.2.5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4.2.6. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

4.2.7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

4.2.8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na;

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej.

 

4.3. Drugi etap edukacyjny – klasy IV- VI

4.3.1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

 

symbol pełna nazwa skrót literowy
1 niedostateczny ndst.
2 dopuszczający dop.
3 dostateczny dst.
4 dobry db.
5 bardzo dobry bdb.
6 celujący cel.

 

4.3.2. Dopuszcza się w ocenianiu bieżącym stosowanie znaków „+” i „-„ łącznie ze stopniami cząstkowymi. Znaki te informują, o nieco wyższych (niższych) osiągnięciach ucznia w stosunku do pełnej oceny.

4.3.3. W trakcie bieżącego oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych, dopuszcza się stosowanie systemu „plusów” i „minusów”. Znaki te zostają odpowiednio zamieniane na stopnie.

Nauczyciel odpowiednich zajęć zobowiązany jest do końca września danego roku szkolnego podać uczniom sposób oceny uwzględniając w szczególności stosowany system „plusów ” i „minusów “

 

 

4.3.4. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4.3.5. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.3.6. Na klasyfikację końcową składają się:

 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej (szóstej),
 • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
 • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej (szóstej)

 

4.3.7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne nie są średnią arytmetyczną wszystkich ocen cząstkowych. Najwyższą wartość mają oceny za kontrolne prace pisemne i odpowiedzi ustne obejmujące działy programowe. Zaleca się pisanie tych ocen w kolorze czerwonym.

 

 

4.3.8. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustala się w stopniach według następującej skali:

 

 

 

symbol pełna nazwa skrót literowy
1 niedostateczny ndst.
2 dopuszczający dop.
3 dostateczny dst.
4 dobry db.
5 bardzo dobry bdb.
6 celujący cel.

 

4.3.9. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1.

 

 

4.3.10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

 

4.3.11. Klasyfikacja roczna i śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla tego ucznia, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych (śródrocznych)ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

4.3.12. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń , który uzyskał przedstawiony tytuł po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenęklasyfikacyjną.

 

4.3.13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 • 0cena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na;
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

4.3.15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej rocznej uwzględnia się ocenę

klasyfikacyjną z pierwszego semestru.

 

 • 5 Ogólne kryteria stopni

5.1 . Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

stopień ogólne kryteria
celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie

wykraczające poza program nauczania danych zajęć edukacyjnych,

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle

posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania

danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje

także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy.

Lub osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów

na szczeblu powiatowym (regionalnym) lub wyższym, posiada inne porównywalne osiągnięcia.

bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy

i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie,

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązania

zadań i problemów w nowych sytuacjach

dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości

określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował

je na poziomie podstaw, poprawnie stosuje wiadomości,

rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne

i praktyczne.

dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach, oraz

rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne

o średnim stopniu trudności.

dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu podstaw

programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości

uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu

w ciągu dalszej nauki, oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne

i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,

pod kontrolą nauczyciela.

niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w podstawach programowych danych zajęć

edukacyjnych i braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

z tych zajęć, oraz nie jest w stanie rozwiązać zadań

o podstawowym stopniu trudności, nawet pod kontrolą nauczyciela.

 

 • 6 Ocena zachowania

 

6.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom

 

6.2. W klasach I-III szkoły śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

6.3. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w klasach IV – VI, ustala się według następującej skali:

 • wzorowe;
 • bardzo dobre;
 • dobre;
 • poprawne;
 • nieodpowiednie;

 

6.4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi

 

6.5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

6.6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

 

6.7. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii zespołu klasowego, innych nauczycieli i zainteresowanego ucznia. Tak ustalona ocena jest ostateczna.

 

6.8. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:

 

ocena zachowania ogólne kryteria oceny
wzorowe otrzymuje uczeń, który jest sumienny w nauce i wykonywaniu

powierzonych obowiązków, rozwija swoje zainteresowania i

uzdolnienia, jest aktywny na zajęciach, dba o mienie szkolne

własne i innych, inicjuje i angażuje się w prace społeczne,

wywiązuje się ze wszystkich zadań powierzonych przez szkołę,

umiejętnie współdziała w zespole i odpowiada za wyniki jego pracy, uczciwie postępuje na co dzień i potrafi reagować na zło, w sposobie bycia nie narusza godności własnej i innych, zawsze dba o kulturę słowa, swoje zdrowie higienę osobistą i estetykę otoczenia,

wzorowo zachowuje się na przerwach i w czasie wolnym,

pomaga innym zwłaszcza w nauce.

bardzo dobre otrzymuje uczeń, który jest sumienny w nauce i wykonywaniu

powierzonych obowiązków, rozwija swoje zainteresowania

i uzdolnienia, jest aktywny na zajęciach, dba o mienie szkolne

własne i innych, angażuje się w prace społeczne,

wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę, umiejętnie

współdziała w zespole, uczciwie postępuje na co dzień i stara się reagować na zło, w sposobie bycia nie narusza godności własnej

i innych, dba o kulturę słowa swoje zdrowie higienę osobistą i estetykę otoczenia, nienagannie zachowuje się na przerwach i w czasie dojazdów do szkoły.

dobre otrzymuje uczeń, który jest sumienny w nauce i wykonuje

powierzone obowiązki, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,

stara się być aktywny na zajęciach, dba o mienie szkolne własne

i innych, bierze udział w pracach społecznych, potrafi pracować

w zespole, uczciwie postępuje na co dzień, stroni od złych

zachowań, w sposobie bycia nie narusza godności własnej

i innych, dba o kulturę słowa swoje zdrowie higienę osobistą

i estetykę otoczenia, nie sprawia kłopotów w czasie przerw

i dojazdów do szkoły.

poprawne otrzymuje uczeń, który stara się być sumienny w nauce, w miarę

możliwości pokonuje trudności szkolne, z własnej winy nie

opuszcza zajęć edukacyjnych, czynnie uczestniczy w lekcji,

uczestniczy w życiu klasy, współdziała w zespole, wywiązuje się z powierzonych zadań społecznych, nie niszczy mienia

szkolnego, uczciwie postępuje na co dzień, dba o kulturę

słowa swoje zdrowie i higienę osobistą, stara się nie naruszać

godności własnej i innych, nie stwarza kłopotów na przerwach.

nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który nie liczy się z odczuciami innych

świadomie stwarzając sytuacje konfliktowe, lub wykazuje się

agresywnym (wulgarnym) zachowaniem, lub z własnej winy

opuszcza zajęcia edukacyjne, lub przeszkadza nauczycielowi w prowadzeniu lekcji, lub nie wywiązuje się z podstawowych

obowiązków szkolnych, lub odmawia uczestnictwa w życiu klasy

i nie wykonuje najdrobniejszych prac społecznych, lub zwykle nie przywiązuje wagi do estetyki i higieny osobistej.

naganne otrzymuje uczeń, który ulega nałogom, lub świadomie niszczy

mienie szkoły (innych osób), lub popełnia czyny zabronione

prawem (kradzieże, stosowanie przemocy, bójki, wymuszenia),

lub wszedł w kolizję z prawem, lub nie realizuje obowiązku

szkolnego (z własnej winy opuścił połowę obowiązującego

czasu na dane zajęcia edukacyjne).

 

 • 7.Przekazywanie informacji o propozycjach ocen klasyfikacyjnych

 

7.1. Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

7.2 Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z tych zajęć.

Analogicznie informację o przewidywanej ocenie zachowania przekazuje uczniowi wychowawca klasy

 

 

7.3 W przypadku przewidywanej niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej informację przekazuje się na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).

Informację podaje wychowawca w formie pisemnej przez ucznia do zwrotu z podpisem rodzica (prawnego opiekuna). W przypadku braku podpisu wzywa się rodziców (prawnych opiekunów) do szkoły.

 

 

 • 8. Zastrzeżenia rocznych ocen klasyfikacyjnych (uzyskiwanie oceny wyższej niż przewidywana).

 

8.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

8.2. Zastrzeżenia zgłasza się do dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

8.3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

8.4. Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

8.5. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 • wychowawca klasy,
 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 • przedstawiciel rady rodziców.

 

8.6. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 

8.7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

8.8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania (pytania) sprawdzające,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin posiedzenia komisji,
 • imię i nazwisko ucznia
 • wynik głosowania,
 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

8.9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia

 

8.10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami 9prawnymi opiekunami).

 

8.11. Przepisy ust. 8.1 – 8.10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

 

 • 9. Klasyfikacja

 

9.1.Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy klasyfikacyjne:

 • semestr I – od 01 września do 31 stycznia,
 • semestr II – od 01 lutego do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

 

9.2.Semestr pierwszy kończy się klasyfikacją śródroczną, semestr drugi kończy się klasyfikacją końcoworoczną. W sierpniu po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych dokonuje się klasyfikacji i oceny dodatkowej.

 

 

9.3.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 

 

9.4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 

9.5. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

 

9.6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

 

 

 • 10 Egzamin klasyfikacyjny

 

10.1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń:

 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, (w tym przypadku egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęć technicznych, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
 • nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
 • nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na wniosek ucznia lub jego rodziców, za zgodą rady pedagogicznej.

 

 • Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do końca września.

 

 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 

skład komisji klasyfikacyjnej dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu:
· usprawiedliwionej nieobecności

· nieusprawiedliwionej nieobecności

· realizacji indywidualnego programu lub toku nauki

· spełniania obowiązku szkolnego (nauki) poza szkołą

· przejścia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

· przewodniczący – nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

· członek – nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

· przewodniczący – dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel

· członek – nauczyciel (nauczyciele) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin

· w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia,

· który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia

z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

10.6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

 

10.7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

10.8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10.9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 

 

10.10.Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna z wyjątkami:

 • niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
 • ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny może zostać zastrzeżona.

 

 

10.11. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli została ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 • 11.Promocja i ukończenie szkoły.

 

11.1.Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

 

11.2.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

11.3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

11.4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

 

11.5. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej oceny wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

11.6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

11.7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 11.4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 12.

 

11.8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

 

11.9. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienia w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

11.10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli:

 • w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne,
 • przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego

11.11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

 

11.12. Uczeń który nie spełnił warunków o których mowa w punkcie 11.10., powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym w którym powtarza tę klasę do sprawdzianu.

 

11.13. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 

 • 12.Egzamin poprawkowy

 

 

12.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

 • jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
 • jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego

może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

12.2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych i komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

12.3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

12.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

12.5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

12.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • imię i nazwisko ucznia;
 • zadania egzaminacyjne;
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

12.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższe i powtarza klasę z zastrzeżeniem:

 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu drugiego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 13. Nagrody i wyróżnienia

 

 

13.1. Pierwszy etap edukacyjny (klasy I – III).

 

 

13.1.1. Uczniowie każdego dnia nauki za swoją pracę, zachowanie i zaangażowanie mogą otrzymać nagrodę w postaci punktu. Punkty mogą przybierać różną formę (pieczątek, żetonów, znaczków, itp.), zgodnie z ustaleniami uczniów i wychowawcy.

 

 

13.1.2.Uczeń zbiera punkty na swoim koncie przez cały czas nauki w pierwszym etapie
edukacyjnym zaczynając od klasy pierwszej.

 

 

13.1.3. Za uzbieranie odpowiedniej liczby punktów uczeń otrzymuje wyróżnienie, zaczynając
od wyróżnienia I-go stopnia, zgodnie z poniższą tabelą:

 

liczba punktów rodzaj wyróżnienia
80 wyróżnienie I-go stopnia
180 wyróżnienie II-go stopnia
320 wyróżnienie III-go stopnia
450 wyróżnienie IV-go stopnia

 

 

 

 

 

 

 

13.1.4.Wyróżnienie jest w formie przypinanej odznaki z odpowiednią liczbą gwiazdek i właściwym napisem, zgodnie ze wzorem:

 

 

 

 

 

 

13.2. Drugi etap edukacyjny (klasy IV – VI)

 

13.2.1. Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje wyróżnienie w postaci odznaki „złota tarcza”. Odznakę przyznaje się po zakończeniu I-go semestru. Jeżeli uczeń utrzymuje wysoką średnią ocen i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania w klasyfikacji rocznej, otrzymuje dyplom-wyróżnienie, potwierdzający jego osiągnięcia przez cały rok nauki.

 

13.2.2. Wzór odznaki „ZŁOTA TARCZA”

 

 

 

13.2.3. Uczeń klasy IV – V, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 

13.2.4 Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

13.2.5 Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także ródroczne (roczne) oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z semestralnych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

 

13.2.6.Uczeń klasy IV – VI, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej (rocznej) uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo
dobre zachowanie, otrzymuje wyróżnienie w postaci odznaki „srebrna tarcza”.

Odznakę przyznaje się po zakończeniu I-go semestru Jeżeli uczeń utrzymuje w klasyfikacji rocznej, średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w granicach 4,5 – 4,74 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje dyplom-wyróżnienie, potwierdzający jego osiągnięcia przez cały rok nauki.

 

 

 

 

13.2.7. Wzór odznaki „SREBRNA TARCZA”

 

 

 

13.2.8. Jeżeli uczeń uzyskał wysokie wyniki w nauce i zachowaniu tylko w klasyfikacji rocznej, nagradzany jest odpowiednio:

 

wymagane osiągnięcia rodzaj wyróżnienia
średnia ocen z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych co najmniej 4,75

i co najmniej bardzo dobre zachowanie

dyplom – wyróżnienie

i świadectwo z wyróżnieniem

średnia ocen z obowiązkowych zajęć

edukacyjnych w granicach 4.50 – 4.74

i co najmniej bardzo dobre zachowanie

 

 

 

dyplom – wyróżnienie

 

 

13.3.Inne wyróżnienia dla uczniów szkoły (klasy I – VI)

 

13.3.1. Uczeń dowolnego etapu edukacyjnego może być wyróżniony za indywidualne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, sportu, kultury, działań społecznych i kultury osobistej, dyplomem lub w ramach posiadanych środków finansowych książką.

 

 

 

 

 

13.3.2. Nagroda specjalna „PRACUJĘ NAD SOBĄ”

Uczeń dowolnego etapu edukacyjnego może być wyróżniony nagrodą specjalną za wytrwałość i wysiłek włożony w przezwyciężanie własnych trudności w nauce i poprawie zachowania, w szczególności za:

 • sumienność i pilność w nauce i obowiązkach szkolnych,
 • przezwyciężanie trudności w nauce,
 • wytrwałość i samodzielność w dążeniu do doskonalenia wiedzy i umiejętności,
 • wkład pracy i wysiłek włożony w wykonanie zadania edukacyjnego,
 • wysiłek w dążeniu do poprawy własnego zachowania.

 

13.3.3. Nagrodę specjalną przyznaje Rada Pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy lub nauczycieli zajęć edukacyjnych. Nagroda ma postać dyplomu przyznawanego po pierwszym semestrze roku szkolnego. Jeżeli uczeń wykazuje się wytrwałością przez cały rok szkolny, w klasyfikacji rocznej zostaje wyróżniony nagrodą książkową, lub inną nagrodą rzeczową..

 

13.4. Pozostałe wyróżnienia

 

13.4.1. Rodzice(prawni opiekunowie) ucznia wyróżnionego w klasyfikacji rocznej, otrzymują list gratulacyjny.

13.4.2. Osoby, niezwiązane zawodowo ze szkołą, działające dla jej dobra mogą otrzymać na wniosek rady pedagogicznej, pod koniec każdego roku szkolnego dyplom podziękowanie.

13.4.3. Najwyższym wyróżnieniem dla darczyńców szkoły jest nadanie tytułu honorowego „PRZYJACIEL SZKOŁY”. Regulamin i tryb przyznawania tego wyróżnienia określają odrębne przepisy wewnątrzszkolne.

 

 

 • 14 Zewnętrzny sprawdzian (skreślony w całości)

14.1 Sprawdzian jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

 

14.2 Sprawdzian jest przeprowadzany w terminie:

 • głównym w kwietniu ,
 • dodatkowym w czerwcu.

14.3 Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej. Składa się z dwóch części i obejmuje:

 • w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;
 • w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka obcego nowożytnego.

14.4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do sprawdzianu.

14.5. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

14.6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

 

14.7. Zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku.

14.8. Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian pisemną deklarację:

 • wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części drugiej sprawdzianu,
 • informującą o zamiarze przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

14.9. Rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem sprawdzianu pisemną informację o rezygnacji z przystąpienia do części pierwszej sprawdzianu w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

14.10. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu, lub przerwał daną część sprawdzianu – przystępuje do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym w szkole w której jest uczniem.

14.11. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej części sprawdzianu.. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

14.12. Wyniki sprawdzianu są przedstawiane w procentach. Wyniki sprawdzianu ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi.

14.13. Wyniki sprawdzianu obejmują:

 • wynik z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z języka polskiego i wyniku z matematyki,
 • wynik z części drugiej.

14.14. Wyniki sprawdzianu są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego. Wyniki sprawdzianu nie wpływają na ukończenie szkoły.

14.15. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kontakt
Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Małej Słońcy
 • Mała Słońca; ul. Długa 1
 • + 58 536 85 60
 • kontakt@spmalaslonca.pl